English خانه تماس با ما نقشه سایتلیست پرسنل واحد بهداشت محیط

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
محل فعالیت
 
1
مهندس حسن مهرعلی
کارشناس مسئول
ستاد مرکز بهداشت اراک
2
مهندس سید غلامرضا میری
کارشناس
ستاد مرکز بهداشت اراک
3
مهندس سید ابوالفضل سجادی
کارشناس
ستاد مرکز بهداشت اراک
4
مهندس حسن محمودی
کارشناس
ستاد مرکز بهداشت اراک
5
مهندس علی جمشیدی
کارشناس
ستاد مرکز بهداشت اراک
6
مهندس علی اکبری سفید بری
کارشناس
پایگاه بهداشتی خیریه مادر
7
مهندس بابک سرخی
کارشناس
پایگاه بهداشتی شهر صنعتی
8
آقای فرامرز رباط میلی
مسئول خدمات دفتری
ستاد مرکز بهداشت اراک
9
خانم مهندس عزیزی
کارشناس
پایگاه بهداشتی حاج خیری
10
خانم مهندس   عظیمی نیا
کارشناس
پایگاه بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)
11
خانم  جان بزرگی
کاردان
پایگاه بهداشتی حاج خیری
12
خانم مهندس   سیمایی فر
کارشناس
پایگاه بهداشتی قنات ناصری
13
خانم مهندس   خانقاهی
کارشناس
مسئول آزمایشگاه آب ستاد مرکز بهداشت اراک
14
مهندس بهمن بابایی
کارشناس
پایگاه بهداشتی امام حسین (ع)
15
خانم   نجیمی
کاردان
مرکز بهداشتی درمانی کرهرود
16
خانم مهندس   آنالوئی
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی شهید ناطقی
17
آقای صادق غلامی
کاردان
مرکز بهداشتی درمانی اناج – جاورسیان
18
خانم مهندس   فاضل نیا
کارشناس
پایگاه بهداشتی شماره 4
19
مهندس عین اله محسن آبادی
کارشناس
پایگاه بهداشتی مدرس
20
خانم مهندس   ترکاشوند
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی ارسطو
21
خانم مهندس    کمانی
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی شهید ناطقی
22
مهندس محمد   میرداودی
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی ولیعصر (عج)
23
مهندس محمد محمدی
کارشناس
پایگاه بهداشتی ابوریحان
24
خانم مهندس   جلایی
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی خنداب
25
مهندس سید امید آل یاسین
کارشناس
ستاد مرکز بهداشت اراک
26
مهندس علی     امیری
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی حسینی
27
مهندس محمد خوش گفتار
کارشناس
پایگاه بهداشتی مرسلی
28
خانم   صالحی
کاردان
مرکز بهداشتی درمانی حضرت زینب (س)
29
خانم مهندس حسن پور
کارشناس مشمول طرح
پایگاه بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)
30
آقای مهدی عالی     
کارشناس - امور دفتری
صدور صلاحیت بهداشتی – ستاد مرکز
31
آقای علیرضا جعفری
کاردان - امور دفتری
صدور کارت بهداشت – ستاد مرکز
32
خانم مهندس حجتی
کارشناس
پایگاه بهداشتی حاج خیری
33
مهندس مهدی زحمتکش
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی داود آباد - ساروق
34
خانم توکلی چالسباری
کاردان مشمول طرح
مرکز بهداشتی درمانی کارچان
35
خانم مهندس بیگی
کارشناس مشمول طرح
مرکز بهداشتی درمانی سنجان
36
خانم مهندس   شیرایی
کارشناس مشمول طرح
مرکز بهداشتی درمانی امان آباد
37
خانم مهندس  آسترکی
کارشناس
آزمایشگاه آب ستاد مرکز بهداشت اراک
38
خانم مهندس   حسنی
کارشناس
مرکز بهداشتی درمانی ارسطو
39
آقای محمد سلیمی
کارشناس
کلینیک ترک دخانیات
تاریخچة بهداشت محیط در ایران
پیشگفتار
سازمان جهانی بهداشت(WHO)سلامتی را حالت کامل رفاه جسمی و روانی اجتماعی ونه فقط عدم بیماری یا ناتوانی تعریف کرده است،لذا بهداشت محیط عوامل محیطی مؤثر بر سلامت انسان وهر بیماری با اتیولوژی محیطی را در بر می گیرد.
بنابراین شامل علوم پزشکی،بهداشت و حتی مسایل ژنتیکی نیز می شود،زیرا که بسیاری از عوامل محیطی باعث جهش ژنها شده وبعضی شرایط را برای انتقال بیماری های ژنتیکی فراهم می آورند.
بهداشت محیط بر عوامل بیماریزا و بیماری های ناشی از آنها در سطح جامعه اشاره می نماید،به عبارت دیگر در بهداشت محیط،جامعه جایگزین فرد می گردد ومورد مطالعه قرار می گیرد و اخیراً عوامل محیطی ناشی ازفعالیتهای انسانی که منجر به فشارهای روحی می شوند از قبیل سروصدا،ازدحام و شلوغی که مسایل مربوط به آنها زمانی از وظایف روانپزشکان و مهندسین شهرسازی بود در مباحث بهداشت محیط وارد شده است.
مقدمه:
تا اواخر دوران قاجار هیچگونه نشانه ای از تشکیلات منظم و قانونی برای مدیریت امر بهداشت و درمان مملکت در دست نیست،سرتاسر کشور آماج یورشهای قحطی و بیماری های واگیر دار به صورت اپیدمی بود.
تنها تعدادی بیمارستان که اکثر آنها را خارجی ها اداره می کردند در گوشه و کنار مملکت وجود داشت.
اولین قدم در راه تشکیل یک مرجع قانونی برای رسیدن به سلامت مردم در کشور با تشکیل شورایی به نام هیئت صحیه(مجلس صحت)در محل دارالفنون برداشته شد ودر سال 1300 وزارتخانة جدیدی به نام وزارت صحیه و فواید عامه تأسیس گردید.
با تشکیل وزارتخانه وادغام مجلس صحت با آن،این مجلس به شورای عالی صحیه تغییر نام یافت ودر سال 1305 ادارة جدیدی به نام ادارة کل صحیه عمومی مشغول به کار شد.
باید دانست که در این سالها اکثر امور بهداشت محیط شهری از قبیل تگهداری و ادارة شیرخوارگاه،یتیم خانه ها و حمامهای عمومی جزء وظایف شهرداریها بود.
در تاریخ 28/6/1320 شمسی وزارت بهداری با تشکیلات جدید تأسیس گردید،در این سال امور بهداشت و درمان شکل قانونی یافت و برنامه هایی برای آن تدوین گردید.
در سال 1322 ادارة کل مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداری تأسیس گردید و یکی از اهداف آن اجرای طرحهای توزیع آب سالم برای شهرها و روستاهای کشور بود که موفقیتهای زیادی بدست آورد و در سال 1342 به منظور تأمین و تربیت نیروی انسانی دورة مهندسی بهداشت در دانشکده فنی و بهسازی محیط در بهداری شروع به کار نمود.
شایان ذکر است در خرداد ماه 1334 قانون مربوط به مقررات پزشکی،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تصویب گردید ودر تبصرة12 مادة 39 آن اعلام نمود وزارت بهداری و شهرداریها مکلفند مراکزی که مواد دارویی ویا غذایی یا آشامیدنی می سازند و یا می فروشند را بازدید و در صورت مغایرت با اصول بهداشتی اخطار صادر نمایند و در صورت تخلف برابر مقررات اقدام نمایند که از جمله وظایف بهداشت محیط اجرای قسمتی از قانون فوق بود.
در تیر ماه 1346 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی تصویب گردید و در سالهای 1347 و 1354 مورد اصلاح قرار گرفت و دستورالعمل های لازم را در مورد ساخت،توزیع و فروش مواد غذایی و آشامیدنی تعیین و مجازات متخلفین مربوطه را نیز اعلام کرد.
در خرداد سال 1367 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و بند 2 مادة 1 وظایف بهداشت اعلام می دارد:تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینة بهداشت محیط،مبارزه با بیماریها،بهداشت خانواده،مدارس و آموزش بهداشت از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
بدیهی است که تا تاریخ فوق بهداشت محیط در سطح وزارتخانه تحت عنوان مدیریت بهداشت محیط فعالیت مینمود و سال 1367 با ایجاد سیستم های شبکه بهداشتی درمانی به عنوان یکی از اصول P.H.C انجام وظیفه می نماید و مسئولیت آبرسانی روستا ها نیز از سال 67 به وزارت جهاد سازندگی واگذار گردید.
 
 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved