English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان اراک شامل:

بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
بهداشت خانواده
بهداشت مدارس
آموزش بهداشت
بهداشت دهان و دندان
مبارزه با بیماریها
اموردارویی
آموزش بهورزی
گسترش

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved