يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاین مرکز وظیفه اصلی هدایت، نظارت و پشتیبانی واحدهای بهداشتی درمانی تابعه «مرکز بهداشتی درمانی شهری – مرکز بهداشتی درمانی روستائی – پایگاه بهداشتی - خانه بهداشت» را به عهده دارد.
وظایف مرکز بهداشت شهرستان  :
oجمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های
حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی و تهیه گزارش
oشناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها
oبررسی و شناخت بیماری های بومی و همه گیری ها
oتهیه و ابـلاغ راهـکارهـای اجـرایی لازم بـرای اجـرای بـرنـامه های کشوری خدمات بهداشتی برای
واحدهای تابعه
oطراحی برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محـلـی برای حل
بیماری های بومی و اپیدمی ها
oبـرنـامـه ریزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتی متناسب با
دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی
 
oتدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
oانــجــام آزمــایش هــای بــهــداشـتـی بـرای کنـتـرل کار آزمـایشگاه های مراکز بهداشتی درمانی
تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی
oنظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشکی، خدمات پزشکی و ... در واحد های تابعه
oارزشیابی منظم خدمات ارائه شده در واحدها
oجمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین
oپیگیری و جلب مشارکت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ...

معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها
آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری
مرکز بهداشتی درمانی شهری :
این واحد بر حسب تراکم جمعیت یک یا چند پایگاه بهداشت شهری حدود 60000 نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن پذیرش بیماران معرفی شده از سوی پایگاه های بهداشتی، بیمارانی را که مستقیماً به مرکز مراجعه می کنند نیز می پذیرند.
کارکنان شاغل در این مراکز را معمولاً 2 نفر پزشک (یک نفر برای نظارت بر عملکرد پایگاه های بهداشتی و یک نفر برای ویزیت بیماران مراجعه کننده به مرکز )، یک نفر دندانپزشک – دو نفر بهیار – یک نفر کاردان علوم آزمایشگاهـی و در بـعضـی مـراکز کاردان رادیولـوژی تـشکیل مـی دهـند که همگی به ارائه خدمات درمانی می پردازند.
وظایف این مراکز به شرح ذیل میباشد:
oجمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان
برای جمع آوری اطلاعات بهداشتی
oکنترل و اجرای برنامه ها در پایگاه ها
oشرکت در فعالیت های آموزشی
oانجام آزمایشات پاراکلینیکی برای زنان باردار و بیماران
oکمک به زنان و کودکان نیازمند مراقبت های ویژه معرفی شده از پایگاه های بهداشتی
oبازدید از مدرسه ها  و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشک
oپذیرش بیماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بیمارستان
oارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش
oانجام بررسی های ضروری برای شناخت بیماری های بومی منطقه و ...
oارائه خدمات کمک های اولیه، انجام تزریقات و پانسمان و ...
oارائه خدمات رادیولوژی « در صورت وجود واحد رادیولوژی فعال در مرکز»
تبصره :
مرکز بهداشتی درمانی شهری ممکن است بخش هایی از روستاها یا خانه های بهداشت را نیز تحت پوشش داشته باشد که به عنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی علاوه بر وظایف فوق اقدامات ذیل را به عهده خواهد داشت:
oنظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها
oاعزام تیم سیار به مناطق روستایی
oویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک

آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری
پایگاه بهداشت شهری :
اولین واحد ارائه خدمات به جمعیت شهری در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور است و بطور متوسط جمعیتی حدود 12000 نفر را پوشش می دهد
نیروی انسانی بهداشتی در مانی واحد شامل :
oیک نـفر ماما جـهت گذاشتن I.U.D – تهیه پاپ اسمیر و مراقبت های ویژه
تنظیم خانواده
oسه نفر کاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس
oیک نفر کاردان بهداشتی مرد « برای ارائه خدمات بهداشت و محیط و حرفه ای » و ... می باشند
oمشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی
وظایف پایگاهها به شرح زیر می‌باشد :
oجمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و بهداشتی منطقه و جمعیت تحت پوشش
oتشکیل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشت
oآموزش بهداشت جامعه در زمینه های گوناگون
oمراقبت از زنان باردار
oمراقبت از کودکان صفر تا 6 سال
oتنظیم خانواده و گذاشتن I.U.D
oتهیه پاپ اسمیر
oمراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان
oبهداشت محیط و مدارس
oآموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان
oآموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترس
oایمن سازی
oمراقبت از بهداشت کارگران منطقه
oبهداشت محیط کارگاهها
oبهداشت محیط مکان های عمومی
oبهداشت مراکز تهیه و توضیع مواد غذایی
oمشارکت در آموزش دانشجویان
oمشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved