تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۲۸ فروردین
  روز جهانی هموفیلی
 • ۳۰ فروردین
  روز علوم آزمایشگاهی
 • ۱ اردیبهشت
  هفته ملی سلامت
 • ۲ اردیبهشت
  هفته ملی سلامت
 • ۳ اردیبهشت
  هفته ملی سلامت
 • ۲۸ فروردین
  روز جهانی هموفیلی
 • ۳۰ فروردین
  روز علوم آزمایشگاهی